A. Procedura wydania orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD) w przypadku kompletnej dokumentacji

W przypadku kompletnej dokumentacji dziecka, rodzic/opiekun wypełnia wniosek o orzeczenie lub opinię WWRD, który następnie jest rejestrowany w sekretariacie Poradni.

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka termin na wydanie orzeczenia lub opinii wynosi 30 dni od momentu rejestracji wniosku w sekretariacie Poradni.

W przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego termin jego wydania wynosi 14 dni od momentu rejestracji wniosku w sekretariacie Poradni.

I. Dyrektor ustala termin Zespołu Orzekającego. Sekretariat informuje rodziców/opiekunów o jego terminie.
II. Odbywa się posiedzenie Zespołu Orzekającego.
III. Rodzic/opiekun zostaje telefonicznie poinformowany o możliwości osobistego odebrania orzeczenia lub opinii WWRD.

B. Procedura w przypadku braku aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

W przypadku braku aktualnej diagnozy psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej Dyrektor ustala termin niezbędnych badań w naszej Poradni. Następnie pracownik sekretariatu przekazuje rodzicowi/opiekunowi ustalony termin diagnoz.

Po ostatniej wyznaczonej diagnozie wypełniony przez rodzica/opiekuna wniosek o orzeczenie lub opinię WWRD jest rejestrowany w sekretariacie Poradni. Wówczas następuje dalszy ciąg procedury wydania orzeczenia lub opinii WWRD (patrz punkt A).

C. Procedura w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji medycznej

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji medycznej (nieaktualnej lub nieuzasadniającej wydania orzeczenia lub opinii WWRD) Dyrektor kontaktuje się z rodzicem/opiekunem celem jej uzupełnienia.

Po jej dostarczeniu do sekretariatu Poradni następuje dalszy ciąg procedury wydania orzeczenia lub opinii WWRD (patrz punkt A).