Orzeczenia wydajemy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek z rejonu działania Poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych decyduje adres zamieszkania.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydawane dla dzieci i młodzieży z uwagi na:

  1. niepełnosprawność:
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
  • z niepełnosprawnością sprzężoną (czyli więcej niż jedna niepełnosprawność)
  1. niedostosowanie społeczne
  2. zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.