Opiniowanie

Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach, m. in. w sprawie:

 • stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja)
 • oceny gotowości szkolnej
 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6- letnie
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy: ucznia z głęboką dysleksją rozwojową)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (specyficzne trudności to inaczej dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotyczy uczniów zdolnych)
 • zasadności nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/ przedszkolu
 • w innych sprawach określonych w przepisach

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII:

Aby umówić się na wizytę do Poradni rodzic musi podać numer PESEL dziecka.

Rodzic/ opiekun prawny może ustalić wizytę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie w oparciu o pisemne Zgłoszenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka (druk dostępny poniżej lub jest dostępny w sekretariacie placówki).

DRUK ZGŁOSZENIA w zakładce DRUKI         

Terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.

Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce na konsultację/ badania diagnostyczne wykonywane w Poradni.

Podczas pierwszej wizyty w Poradni obowiązuje konsultacja wstępna. Odbywa się tylko raz, przy kolejnych zgłoszeniach do placówki nie ma potrzeby umawiania konsultacji wstępnej. Konsultacja nie jest wymagana przy kolejnym zgłaszaniu się do Poradni (może jednak być wskazana, kiedy objawiły się inne niż dotychczas zgłaszane problemy).

 1. Na pierwszą wizytę zgłasza się sam rodzic/ opiekun prawny wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.). Jeśli konsultacja odbywa się drogą telefoniczną, to rodzic przestawia dokumentację dziecka podczas stacjonarnej wizyty w Poradni.
 2. W przypadku powtórnego zgłoszenia dziecka, które było już wcześniej diagnozowane w Poradni- odstępuje się od konsultacji wstępnej- dziecko jest umawiane na wizytę bez konieczności wcześniejszego spotkania z rodzicem/ opiekunem prawnym.
 3. W trakcie konsultacji wstępnej (dotyczy osób zgłaszających się po raz pierwszy) poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności, specyfiki zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem lub niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej. Jest też poinformowany o przebiegu dalszego procesu wsparcia i pomocy (badania, czas trwania, przebieg badań itp.)
 4. Zazwyczaj po konsultacji dziecko jest umawiane na badania diagnostyczne.

W Poradni wykonywane są:

 • Badania psychologiczne
 • Badania pedagogiczne
 • Badania logopedyczne