Dokumentacja uzasadniająca wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD)

Działając zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) wymagane są następujące dokumenty: dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia dziecka potwierdzającą niepełnosprawność dzieckawydane przez specjalistów opiniezaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznychpedagogicznych lekarskichleczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie.

Ponadto do wniosku rodzic/opiekun prawny dołącza:

  • opinie wydane przez specjalistów (innych niż poradnia, np. fizjoterapeuta, ortoptysta),
  • opinie wydane przez żłobek/przedszkole/szkołę,
  • własne obserwacje rodzica o funkcjonowaniu dziecka (dotyczy dzieci nieuczęszczających do żadnej placówki).

Jeżeli przed złożeniem wniosku dziecko (lub uczeń) było wcześniej diagnozowane w naszej Poradni, to wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.

Uwaga!

Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych (techników i szkół branżowych) w przypadku orzeczenia o nauczaniu indywidualnym

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych § 6. pkt. 6. w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3–5, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.