Skład i tryb powoływania zespołów orzekających

Zespół powołuje dyrektor Poradni. W skład zespołu wchodzą:

  • dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • lekarz,
  • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

O terminie posiedzenia zespołu rozpatrującego złożony wniosek wnioskodawca jest informowany przez Poradnię.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów inne, uprawnione osoby.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.